Bメジャー・キーにおけるサブドミナント・マイナー・コード

Bメジャー・キーにおけるサブドミナント・マイナー・コード。

サブドミナント・マイナー・コード

ディグリーコード
ⅣmEm
Ⅳmmaj7Emmaj7
Ⅳm7Em7
Ⅳm6Em6

代理サブドミナント・マイナー・コード

ディグリーコード
ⅡdimC#dim
Ⅱm7(b5)C#m7(b5)
bⅥG
bⅥmaj7Gmaj7
bⅥ6G6
bⅦ7A7

Bメジャー・キー 関連ページ