Cbメジャー・キーにおけるサブドミナント・マイナー・コード

Cbメジャー・キーにおけるサブドミナント・マイナー・コード。

サブドミナント・マイナー・コード

ディグリーコード
ⅣmEm
Ⅳmmaj7Emmaj7
Ⅳm7Em7
Ⅳm6Em6

代理サブドミナント・マイナー・コード

ディグリーコード
ⅡdimDbdim
Ⅱm7(b5)Dbm7(b5)
bⅥG
bⅥmaj7Gmaj7
bⅥ6G6
bⅦ7A7

Cbメジャー・キー 関連ページ