Ebメジャー・キーにおけるサブドミナント・マイナー・コード

Ebメジャー・キーにおけるサブドミナント・マイナー・コード。

サブドミナント・マイナー・コード

ディグリーコード
ⅣmAbm
Ⅳmmaj7Abmmaj7
Ⅳm7Abm7
Ⅳm6Abm6

代理サブドミナント・マイナー・コード

ディグリーコード
ⅡdimFdim
Ⅱm7(b5)Fm7(b5)
bⅥB
bⅥmaj7Bmaj7
bⅥ6B6
bⅦ7Db7

Ebメジャー・キー 関連ページ